Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Morgen Gezonder Op

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 

Artikel 1. Definities

 1. De diëtist, praktijk: Lianne Maan, Morgen Gezonder Op.
 2. De opdrachtgever: alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Morgen Gezonder Op inroepen.
 3. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse interventies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen de diëtist en opdrachtgever.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak of het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de diëtist zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse interventies betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de diëtist en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. De opdrachtgever kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 2. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de opdrachtgever minimaal 48 uur voor een gemaakte afspraak op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de opdrachtgever wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  2. Afspraken die niet minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.
  3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de diëtist gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  4. De diëtist is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. In dat geval zal dit eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 6. Tarieven

De tarieven voor consulten en/of losse interventies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

Artikel 7. Facturering

 1. Dienstverlening voor de opdrachtgever zal door de diëtist volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is zelf betaling verschuldigd.
 2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de diëtist te betalen.
 4. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. De diëtist is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De diëtist zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van de dienstverlening.
 6. De diëtist stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Daarnaast is de opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door incassobureaus, advocaten, deurwaarders en andere gerechtelijke kosten, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 8. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De diëtist zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover diëtist daartoe verplicht is of de opdrachtgever toestemming heeft verkregen.
 2. De diëtist zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De diëtist zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de opdrachtgever verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de diëtist is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De diëtist geeft op geen enkele wijze een geneeskundige of resultaatgarantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de diëtist. De diëtist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 3. De diëtist is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de diëtist mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de diëtist voor schade voortvloeiend uit de door haar -eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en de geadviseerde producten.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de diëtist beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de diëtist aansprakelijk wil stellen.
 7. De diëtist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde producten. De leverancier van deze producten is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De diëtist zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde producten.

 

Artikel 9. Klachten

Morgen Gezonder Op doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als opdrachtgever onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Morgen Gezonder Op.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de diëtist is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de diëtist, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

Contactgegevens

Morgen Gezonder Op

Laantje van Hynckes 7, Blaricum

T: 0647994824

http://www.morgengezonderop.nl / morgengezonderop@gmail.com

 

Blaricum, oktober 2018